Complete Solution Group sp. z o.o. | tel. 502 721 888

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna dla Klientów Complete Solution Group sp. z o.o., ul. Piątkowska 110A/1, 60-649 Poznań.

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”), które weszło w życie 25 maja 2018r. w związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych przekazujmy, następujące informacje:

Kto jest administratorem danych osobowych?

 • Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania jest firma Complete Solution Group sp. z o.o., ul. Piątkowska 110A/1, 60-649 Poznań.

W jakim celu są przetwarzane Państwa dane i na jakiej podstawie?
Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu:

 • zgoda osoby na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • zawarcia i realizacji umów zawartych z Panią/Panem – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i realizacji umowy – (art. 6 ust.1 lit. b) RODO)
 • przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO)
 • wypełniania przez Administratora obowiązków przechowywania dokumentów księgowych dotyczących realizacji umów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikających z ustawy o rachunkowości – (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
 • marketingowym tj. oferowania produktów i usług świadczonych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dostarczenie klientom informacji o produktach i usługach świadczonych przez Administratora – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) w celu badania satysfakcji klientów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest utrzymywanie wysokiej jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO)

Czy mogą Państwo odmówić podania danych osobowych, o które prosimy?

 • Podanie danych w związku z zawieraną umową są konieczne do zawarcia umowy oraz wykonywania czynności wynikających z umowy – bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy)?

 • Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe:

 • Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa lub wycofania przez Państwa zgody, jeżeli dane przetwarzanie były w oparciu o wyrażenie zgody.

Jakie prawa Państwu przysługują?
Przysługuje Państwu prawo do:

 • Dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • Przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jak mogą Państwo korzystać ze swoich praw?

 • Administrator zapewnia podmiotom danych realizację uprawnień dotyczących ochrony danych osobowych wynikających z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 • W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, do których dane kontaktowe zostały wskazane wyżej.

Jak skorzystać z prawa do wniesienia skargi?

 • Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje
Complete Solution Group sp. z o.o., ul. Piątkowska 110A/1, 60-649 Poznań, jako administrator danych, informuje Panią / Pana, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do odpowiedzi na zapytanie, a także zgodnie z innymi/powiązanymi przepisami prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych – ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie swoich danych osobowych mogą Państwo się kontaktować pod adresem marcin@completesolution.pl lub pod adresem Complete Solution Group sp. z o.o., ul. Piątkowska 110A/1, 60-649 Poznań.

Kontakt

Complete Solution Group sp. z o.o.

ul. Piątkowska 110A/1, 60-649 Poznań

e-mail: jan.nowak@completesolution.pl

tel. kom.: 502 721 888

NIP 9721256384
REGON 362115487
KRS 0000568994

15 + 15 =

Call Now Button